Сонгон шалгаруулалт, Goyang-2022

Сонгон шалгаруулалт, Goyang-2022

Огноо: 2022 оны 02-р сарын 26 өдөр.

Төрөл: Poomsae

Байршил: Нэмэлтээр мэдэгдэнэ

Бүртгэл:

хаагдсан

Удридамж:

Оролцогчид:

20

Нийт

4

Баталгаажсан

16

Хүлээгдэж буй

Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.
Одоогоор хоосон байна.